Mục đích Thu Thập Thông Tin

Thông tin cá nhân được thu thập nhằm mục đích:

  • Trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi từ phía người dùng.
  • Liên hệ với người dùng cho các mục đích đã nêu trong Thông báo này.
  • Kích hoạt tính năng “mua chuyến” bằng cách sử dụng thông tin vị trí, ngay cả khi ứng dụng không được mở hoặc sử dụng.
  • Thực hiện các mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.
  • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố các hoạt động phạm pháp.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật

Phạm vi Thu Thập Thông Tin

Thu thập thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, các dữ liệu như tên, số CMND, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, địa chỉ email, nghề nghiệp và các thông tin cá nhân khác được người dùng cung cấp qua các mẫu đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc tương tự. Thông tin này cũng bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm như sức khỏe và tôn giáo.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin cá nhân được lưu trữ cho đến khi người dùng yêu cầu hủy bỏ hoặc cho đến khi người dùng tự đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ.

Phương Tiện và Công Cụ Truy Cập và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân để người dùng có thể cập nhật hoặc xóa thông tin nếu không còn cần thiết hoặc sai lệch, trừ khi luật định yêu cầu giữ lại.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm việc kiểm tra nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin, cũng như áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và mã hóa để bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép.